Ochrona srodowiska naturalnego i rozwiazania proekologiczne w procesie produkcji

Zagadnienia zaufania oraz pomocy rzeczy w przemyśle są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna grupa maszyn, a także urządzeń jest dedykowana do prowadzenia praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i układów ochronnych, jakie są dane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej informacji jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była kluczowym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do użytku w strefach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych do wykorzystywania w odległościach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na zasadzie starego podejścia, były związane wyłącznie z narzędziami elektrycznymi, jakie potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu jedynie w części sukcesów. W układzie z obecnym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka wystarczające do zrealizowania dużego stopnia ochrony, jaki jest proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.